Mbrojtja e të dhënave

Personi përgjegjës në kuptimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave, në veçanti Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), është: Simon Jäger

Të drejtat tuaja të subjektit të të dhënave

Ju mund të ushtroni të drejtat e mëposhtme në çdo kohë duke përdorur të dhënat e kontaktit të dhëna për oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave:

  • Informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura nga ne dhe përpunimin e tyre (Neni 15 GDPR),
  • Korrigjimi i të dhënave personale të pasakta (neni 16 GDPR),
  • Fshirja e të dhënave tuaja të ruajtura nga ne (neni 17 GDPR),
  • Kufizimi i përpunimit të të dhënave nëse nuk na lejohet ende të fshijmë të dhënat tuaja për shkak të detyrimeve ligjore (neni 18 GDPR),
  • Kundërshtim për përpunimin e të dhënave tuaja nga ne (neni 21 GDPR) dhe
  • Mundësia e transferimit të të dhënave nëse keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave ose keni lidhur një kontratë me ne (neni 20 GDPR).

Nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj, mund ta revokoni këtë në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

Ju mund të kontaktoni një autoritet mbikëqyrës në çdo kohë me një ankesë, p.sh. B. autoritetit mbikëqyrës kompetent të shtetit federal të vendbanimit tuaj ose autoritetit përgjegjës për ne si organ përgjegjës.

Mund të gjeni një listë të autoriteteve mbikëqyrëse (për zonën jopublike) me adresat e tyre në: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .


Mbledhja e informacionit të përgjithshëm kur vizitoni faqen tonë të internetit

Lloji dhe qëllimi i përpunimit:
Nëse hyni në faqen tonë të internetit, dmth nëse nuk regjistroheni ose nuk dorëzoni informacione, informacioni i një natyre të përgjithshme regjistrohet automatikisht. Ky informacion (skedarët e regjistrit të serverit) përfshin, për shembull, llojin e shfletuesit të internetit, sistemin operativ të përdorur, emrin e domenit të ofruesit tuaj të shërbimit të internetit, adresën tuaj IP dhe të ngjashme.

Në veçanti, ato përpunohen për qëllimet e mëposhtme:

  • Sigurimi i një lidhjeje pa probleme me faqen e internetit,
  • duke siguruar përdorimin e qetë të faqes sonë të internetit,
  • Vlerësimi i sigurisë dhe stabilitetit të sistemit gjithashtu
  • për qëllime të tjera administrative.

Ne nuk i përdorim të dhënat tuaja për të nxjerrë përfundime në lidhje me personin tuaj. Informacioni i këtij lloji mund të vlerësohet statistikisht nga ne për të optimizuar faqen tonë të internetit dhe teknologjinë pas saj.

Baza ligjore:
Përpunimi kryhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR mbi bazën e interesit tonë legjitim për të përmirësuar stabilitetin dhe funksionalitetin e faqes sonë të internetit.

Marrësi:
Marrësit e të dhënave mund të jenë ofrues të shërbimeve teknike që veprojnë si përpunues për funksionimin dhe mirëmbajtjen e faqes sonë të internetit.

Kohëzgjatja e ruajtjes:
Të dhënat do të fshihen sapo të mos kërkohen më për qëllime grumbullimi. Ky është përgjithësisht rasti për të dhënat e përdorura për të ofruar faqen e internetit kur sesioni përkatës ka përfunduar.

Dispozita e përshkruar ose e kërkuar:
Sigurimi i të dhënave personale të lartpërmendura nuk kërkohet as me ligj dhe as me kontratë. Megjithatë, pa adresën IP, shërbimi dhe funksionaliteti i faqes sonë të internetit nuk mund të garantohen. Përveç kësaj, shërbimet individuale mund të mos jenë të disponueshme ose mund të kufizohen. Për këtë arsye, një kundërshtim është i përjashtuar.


Forma e Kontaktit

Lloji dhe qëllimi i përpunimit:
Të dhënat që futni do të ruhen për qëllime të komunikimit individual me ju. Kjo kërkon që ju të jepni një adresë të vlefshme emaili dhe emrin tuaj. Kjo përdoret për të ndarë kërkesën dhe më pas për t'iu përgjigjur asaj. Sigurimi i të dhënave të mëtejshme është fakultativ.

Baza ligjore:
Të dhënat e futura në formularin e kontaktit përpunohen në bazë të një interesi legjitim (Neni 6 (1) (f) GDPR). Duke ofruar formularin e kontaktit, ne dëshirojmë t'jua lehtësojmë kontaktin me ne. Informacioni që jepni do të ruhet për qëllimin e përpunimit të kërkesës dhe për pyetjet e mundshme pasuese. Nëse na kontaktoni për të kërkuar një ofertë, të dhënat e futura në formularin e kontaktit do të përpunohen për të kryer masat parakontraktore (Neni 6 (1) (b) GDPR).

Marrësi:
Marrësit e të dhënave mund të jenë përpunues.

Kohëzgjatja e ruajtjes:
Të dhënat do të fshihen jo më vonë se 6 muaj pas përpunimit të kërkesës. Nëse ka një marrëdhënie kontraktuale, ne i nënshtrojmë periudhave të ruajtjes ligjore sipas Kodit Tregtar Gjerman dhe fshijmë të dhënat tuaja pasi të kenë skaduar këto periudha.

Dispozita e përshkruar ose e kërkuar:
Dhënia e të dhënave tuaja personale është vullnetare. Megjithatë, ne mund ta përpunojmë kërkesën tuaj vetëm nëse na jepni emrin, adresën e emailit dhe arsyen e kërkesës.